Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stiftung St.Gallen "Bach erlebt XV" - Das Bach-Jahr 2022

Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen „Bach erlebt XV“ – Das Bach-Jahr 2022 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Diskographie: Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen „Bach erlebt XV“ – Das Bach-Jahr 2022 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Erscheinungsdatum: 18. August 2023