Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stiftung St.Gallen - CD 40

Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen – CD 40 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Diskographie: Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen – CD 40 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Erscheinungsdatum: 2. September 2022