Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stiftung St.Gallen - CD 41

Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen – CD 41 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Diskographie: Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen – CD 41 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Erscheinungsdatum: 28. Oktober 2022