Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stiftung St.Gallen - CD 44

Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen – CD 44 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Diskographie: Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen – CD 44 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Erscheinungsdatum: 25. August 2023