Klavierwerke -

Klavier­werke – „Bach’s Piano Silber­mann 1749“ | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Etce­tera)

Diskographie: Klavierwerke - "Bach's Piano Silbermann 1749" | Johann Sebastian Bach (1685-1750) (Etcetera)

Erscheinungsdatum: 25. Februar 2022