Franziska Pietsch - Hungarian Heights

Fran­ziska Pietsch – Hunga­rian Heights | Ernst von Dohn­anyi (1877–1960) (Odradek)

Diskographie: Fran­ziska Pietsch – Hunga­rian Heights | Ernst von Dohn­anyi (1877–1960) (Odradek)

Erscheinungsdatum: 27. Oktober 2023