Goldberg-Variationen BWV 988 (180g / limitierte Auflage)

Gold­berg-Varia­tionen BWV 988 (180g / limi­tierte Auflage) | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (DGG)

Diskographie: Gold­berg-Varia­tionen BWV 988 (180g / limi­tierte Auflage) | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (DGG)

Erscheinungsdatum: 6. Oktober 2023