Goldberg-Variationen BWV 988 für zwei Gitarren

Gold­berg-Varia­tionen BWV 988 für zwei Gitarren | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Abt)

Diskographie: Gold­berg-Varia­tionen BWV 988 für zwei Gitarren | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Abt)

Erscheinungsdatum: 20. Juli 2023