Italienisches Konzert BWV 971

Johann Sebas­tian Bach: Italie­ni­sches Konzert BWV 971/​Französische Ouver­türe BWV 831

Diskographie: Italienisches Konzert BWV 971 | Johann Sebastian Bach (1685-1750) (Hyperion)

Erscheinungsdatum: 2. September 2022