Motetten BWV 225-230

Motetten BWV 225–230 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Château de Versailles Spec­ta­cles)

Diskographie: Motetten BWV 225–230 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Château de Versailles Spec­ta­cles)

Erscheinungsdatum: 8. Juli 2022