Kantaten BWV 30a,36b,36c,134a,173a,202-204 (Weltliche Kantaten / Komplettset exklusiv für jpc)

Kantaten BWV 30a,36b,36c,134a,173a,202–204 (Welt­liche Kantaten / Komplettset exklusiv für jpc) | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Häns­sler)

Diskographie: Kantaten BWV 30a,36b,36c,134a,173a,202–204 (Welt­liche Kantaten / Komplettset exklusiv für jpc) | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Häns­sler)

Erscheinungsdatum: 15. November 2022