Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stiftung St.Gallen - CD 38

Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen – CD 38 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Diskographie: Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stiftung St.Gallen - CD 38 | Johann Sebastian Bach (1685-1750) (JSB)

Erscheinungsdatum: 25. Februar 2022