Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stiftung St.Gallen - CD 39

Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen – CD 39 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Diskographie: Bach-Kantaten-Edition der Bach-Stif­tung St.Gallen – CD 39 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (JSB)

Erscheinungsdatum: 27. Mai 2022