London Circa 1740 - Handel's Musicians

London Circa 1740 – Handel’s Musi­cians | Karl Fried­rich Weide­mann (1704–1782) (harmonia mundi)

Diskographie: London Circa 1740 – Handel’s Musi­cians | Karl Fried­rich Weide­mann (1704–1782) (harmonia mundi)

Erscheinungsdatum: 18. August 2023