Matthäus-Passion BWV 244

Matthäus-Passion BWV 244 | Johann Sebas­tian Bach (1685–1750) (Häns­sler)

Diskographie: Matthäus-Passion BWV 244 | Johann Sebastian Bach (1685-1750) (Hänssler)

Erscheinungsdatum: 3. Juni 2022