Misho Kandashvili plays Prokofiev, Mosolov, Kancheli, Balanchivadze

Misho Kanda­sh­vili plays Proko­fiev, Mosolov, Kancheli, Balan­chiv­adze (Thorofon)

Diskographie: Misho Kandashvili plays Prokofiev, Mosolov, Kancheli, Balanchivadze (Thorofon)

Erscheinungsdatum: 8. April 2022