Schwanengesang D.957

Franz Schu­bert: Schwa­nen­ge­sang | Ian Bostridge, Lars Vogt (Penta­tone)

Diskographie: Franz Schubert: Schwanengesang | Ian Bostridge, Lars Vogt (Pentatone)

Erscheinungsdatum: 23. September 2022