Svjatoslav Richter - The Lodi Concert 7.2.1989

Svja­to­slav Richter – The Lodi Concert 7.2.1989 | Serge Proko­fieff (1891–1953) (Da Vinci Clas­sics)

Diskographie: Svjatoslav Richter - The Lodi Concert 7.2.1989 | Serge Prokofieff (1891-1953) (Da Vinci Classics)

Erscheinungsdatum: 30. September 2022