The Great Venetian Mass (Rekonstruktion einer feierlichen Messe)

The Great Vene­tian Mass (Rekon­struk­tion einer feier­li­chen Messe) | Antonio Vivaldi (1678–1741) (Les Arts Floris­sants)

Diskographie: The Great Vene­tian Mass (Rekon­struk­tion einer feier­li­chen Messe) | Antonio Vivaldi (1678–1741) (Les Arts Floris­sants)

Erscheinungsdatum: 24. Juni 2022