Französische Orgelmusik - Tiroirs Secrets

Fran­zö­si­sche Orgel­musik – Tiroirs Secrets | Claude Balbastre (1727–1799) (Château de Versailles Specta­cles)

Diskographie: Französische Orgelmusik - Tiroirs Secrets | Claude Balbastre (1727-1799) (Chateau de Versailles Spectacles)

Erscheinungsdatum: 4. Februar 2022